FAYDALI BİLGİLER

Siteler Organize Oluyor !

OSB SANAYİ ALANLARI ÇEKME MESAFELERİ VE EMSAL HESABI

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
SANAYİ BÖLGELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İMAR PLANI ŞARTNAMESİ
– ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ ÇEKME MESAFELERİ BÖLÜMÜ –

E. YAPILAŞMA KOŞULLARI
E.1. SANAYİ PARSELLERİ
37. Emsal: Kat Alanları Katsayısı=…dir. (Emsal: Kat Alanı Katsayısı = 1.00 olarak kullanılabilmesi için OSB büyüklüğünün en az %10’u kadar ortak kullanım alanının ayrılması zorundadır)
38. Yapı yüksekliği Yençok=serbesttir (yapının teknolojisinin gerektirdiği yükseklik).
39. Cephe genişliği en az 30 m., en az parsel büyüklüğü 3000 m2’dir.
40. Çekme mesafeleri, OSB Uygulama Yönetmeliğine istinaden aşağıdaki tablodaki gibidir.
Cephe genişliği en az 30 m., parsel büyüklüğü en az 3000 m2’dir.

Ön geri çekme mesafesini uzun kenardan kullanan parsellerde “I” katsayısı 4 den az olmamak koşuluyla bir alt parsel tipinin çekme mesafeleri uygulanabilir. Buna rağmen minimum 30 m. bina derinliğinin sağlanmaması durumunda 3000 –5000 m2 parsel tipinin çekme mesafeleri uygulanabilir. Uygulama yapılacak parseller;
I = G-O
D-X  formülü ile hesaplanacaktır.
I = Katsayı 4 den az olduğu takdirde bir alt parsel tipi çekme mesafeleri uygulanamaz.
G = Parsel Genişliği (Uzun Kenar)
O = Yan Çekme Mesafeleri Toplamı
D = Parsel Derinliği (Kısa Kenar)
X = Ön Bahçe ve Arka Bahçe Çekme Mesafesi Toplamını gösterir.
42. Planlama alanı içerisinde bu plandan önce onaylı imar planına göre uygulama yapılmış olan parsellerde (uygulama yapılmış, terk edilerek tapuya tescile edilmiş veya ruhsat alınmış ve inşaatı tamamlanmış veya su basman seviyesi gelmiş olan alanlarda) mevcut durum yapı yönüyle müktesep olup söz konusu parselde yeni/yeniden ruhsatlandırma aşamasında bu planın yapılaşma koşulları geçerlidir.
43. Birden fazla imar yoluna cephesi olan parsellerde mevcut ön cephe yönü, üretim yapısı için avantajlı olacak biçimde OSB tarafından değiştirilebilir. Trafik akışının aksamaması ve güvenliğinin sağlanması, varsa yapıların imara aykırılığının bulunmaması, cephe yönü değişikliğinin mevcut yapı yönüyle değerlendirilmesi ve üretim akışının bozulmaması zorunludur.

MADDE 72  (1) Parsellerde yapılacak tesislere aşağıda belirtilen şekillerde kot verilir:

a) Düz arazilerde; parselin kot aldığı yol kırmızı kotundan 0.20 m yukarıda kalacak şekilde parsel zemin kotu verilir. Bina zemin kat taban kotu, bu kotun altında kalmayacak ve maksimum + 1.00 m yukarısında olacak şekilde verilir.

b) Meyilli arazilerde; yola göre yüksek veya alçak olan parsellerde parsel zemin kotu, yol kırmızı kotunu +/- 3.00 m.’den fazla geçemez. Ancak yola nazaran 3.00 m.den yüksek veya alçak olan parsellerde parsel zemin kotu OSB’ce yerinde yapılan ölçümlerle belirlenir.

(2) Emsal (KAKS), yapının katlar alanı toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayıdır. Yapı emsali belirlenirken; bütün cepheleri toprak altında kalan, daha sonra hafredilerek açığa çıkması mümkün olmayan bodrum katların % 50’si,  asma kat, çekme ve çatı katı ile kapalı çıkmalar dahil kullanabilen bütün katların toplamı hesaplanır. Bu hesaba; tesisat bölümleri, ışıklıklar, yangın merdivenleri, kömürlük, sığınak, otoparklar katılmaz.

(3) Parsel zemin kotunun yol kırmızı kotunun altında kalması nedeniyle ortaya çıkan ve parsel zemin kotundan ikinci bir yola cephesi bulunmayan bodrum katların % 25 i emsale dahil edilir.

(4) Eğimli arazilerde, köşebaşı veya ikinci bir yola cephesi olan, yola nazaran parsel zemin kotu 3.00 m.den yüksek veya alçak olan ve zorunlu olarak birden fazla bodrum kat yapılması gereken parsellerde, en altta kalan bodrum katın zemin taban kotunun, parsel köşe noktalarındaki en düşük yol kırmızı kotundan 0.20 m yukarıda kalması şartıyla   bina zemin kat taban kotu altında kalan ilk bodrumunun % 50 si, diğer bodrum katların %  25 i emsale dahil edilir.”


ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE KATILIMCILARINA SAĞLANAN TEŞVİKLER

Sağlanan Teşviklerin Özet Raporunu Buradan indirebilirsiniz


OSB TÜZEL KİŞİLİKLERİNE SAĞLANAN TEŞVİKLER

OSB Tüzel Kişiliklerine Sağlanan Teşviklerin Özet Raporunu Buradan indirebilirsiniz